Privacy policy - information regarding the processing of personal data.


This Privacy Policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data obtained from you through the appdevelo.com website (hereinafter referred to as the Website) by PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister responsible for matters economy, Tax Identification Number 5940006610, REGON 812736860 with registered office at ul. Walczaka 114 in Gorzów Wlkp. (Hereinafter referred to as the Website).


The Website makes every effort to ensure that you respect your privacy and to protect your personal information while using the Website and take all necessary measures to protect your data.


Administrator of personal data


According to art. 13 para. 1 and par. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we would like to inform you that:

the administrator of your personal data provided in the order form is PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski based in Gorzów Wielkopolski at Walczaka 114 street.


The website in the case of transfer of data in order to implement the contact collects the following data when filling out the contact form:

1) surname and first name,

2) address (street, house number, place with postal code),

3) e-mail address,

4) contact telephone number.

Providing these data is voluntary, requires your consent and is necessary to conclude an agreement (which occurs as a result of the acceptance of the Regulations) and to perform the contract in which the processing of your data is necessary.

Your data will be kept for no longer than it is necessary, i.e. until the contract is completed, and for the period of limitation of mutual claims related to the Agreement.

We emphasize that you do not have to provide this data if you do not want to use the abovementioned possibilities.

You have the right to access your personal data, the right to rectify it, delete it, as well as the right to limit their processing / the right to withdraw consent, the right to transfer data, the right to object to the processing of your personal data.

In order to implement this right, please contact us at the email address: info@appdevelo.com


The legal basis for the processing of your personal data is art. 6 par. 1 lit. b, which is the basis for the processing of personal data for the purpose and in connection with the concluded contract.

The data controller does not share your personal data with any external entities.


cookies policy

Cookies are small text files sent via a website and stored on your computer containing certain information related to your use of the website. The cookies files used by the website may be temporary or permanent. Temporary cookies are deleted when the browser is closed, while permanent cookies are also stored after you have finished using the Website.

The website uses the following cookies for the following purposes:

a) adaptation of website content to user preferences and optimization of the use of websites; in particular, these files allow to recognize the user's device of the website and properly display the website, tailored to his individual needs,

b) create statistics that help to understand how website users use websites, which allows improving their structure and content,

c) maintaining the user session of the website,

d) providing users with advertising content more tailored to their interests.

In any case, you can block the saving of cookies or delete old cookies using the appropriate options of your web browser.

Detailed information about the possibilities and ways of handling "cookie" files are available in the software (web browser) settings.

In case of any problems, we advise you to use the browser's help file or contact the browser manufacturer you use.

Other websites

Within the Website, links to other websites may appear periodically. Such websites operate independently of the Website and are not supervised by the website in any way. These websites may have their own privacy policies that we recommend to read. the website is not responsible for the rules of dealing with data on these websites.


Polityka prywatności - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę internetową appdevelo.com (dalej zwaną witryną internetową) przez firmę PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp., (dalej zwanego Witryną Internetową).

Witryna internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa  prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Walczaka 114.

Witryna internetowa w przypadku przekazania danych w celu realizacji kontaktu zbiera następujące dane podczas wypełniania formularza kontaktowego:
1) nazwisko i imię,
2) adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu kontaktowego.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu) oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.
Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z Umową.
Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email: info@appdevelo.com

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową.
Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.

Polityka cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej. Wykorzystywane przez witrynę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.
Witryna internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć stare pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.